Herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur

De Redichemse Waarden

Samen nieuwe natuur realiseren

Welkom op de website van De Redichemse Waarden BV. Redichemse Waarden BV wil de afgraving in de Redichemse Waard verondiepen door middel van het toepassen van grond en baggerspecie. Belangrijk onderdeel van het project is het recreatief en ecologisch verder versterken van de voormalige zandwinplas en de oevers. Om van die wens realiteit te maken, is er een inrichtingsplan nodig. Dat wordt op dit moment gemaakt, waarbij suggesties van burgers en ondernemers uit de omgeving en vanuit de gemeente Culemborg zo goed mogelijk worden meegenomen. Hier maakt u kennis met de ideeën en kunt u de voortgang van de planvorming volgen.

Traject

Plangebied, Inrichtingsplan en Proces

Plangebied
Het plangebied betreft de contouren van de diepe plas, in de volksmond bekend als ‘de afgraving’, en de aangrenzende oevers. Verder wordt bekeken of wensen vanuit gemeente en belanghebbenden met betrekking tot de inrichting en beheer van de rest van de Redichemse Waard kunnen worden meegenomen.

 

Inrichtingsplan
Na een tweetal veldbezoeken, het voeren van een aantal gesprekken en inlezen zijn verschillende scenario’s voor verondieping bedacht. Deze zijn gescoord op ecologische, recreatieve, rivierkundige en economische aantrekkelijkheid. Dit heeft geleid tot een meest aantrekkelijke scenario en dit is vervolgens uitgewerkt tot een voorlopig Inrichtingsplan.

inrichtingrwklein

Klik hier om de inrichtingschets als PDF op te slaan.


Proces
Na de publieksbijeenkomst van 25 mei 2016 hebben gemeente en belanghebbenden overleg gevoerd over de wensen. Op verzoek van een aantal belanghebbenden heeft De Redichemse Waarden BV deze fase afgewacht.
Op 5 oktober 2016 werd, mede op verzoek van De Redichemse Waarden BV, een bijeenkomst georganiseerd ter bespreking van de resultaten van het proces tussen gemeente en belanghebbenden. Voor een presentatie van de plannen door De Redichemse Waarden BV werd het nog te vroeg geacht. Daar bleek tijdens de bijeenkomst van 5 oktober wel breed behoefte aan te zijn en daarom is een informatieavond georganiseerd.
Op 23 november 2016 werd deze informatiebijeenkomst gehouden. Aanwezig waren de belanghebbenden die reeds betrokken waren bij het bovengenoemde proces, aangevuld met de hengelsportvereniging en leden van de gemeenteraad.

WIE ZIJN WIJ

De Redichemse Waarden wordt gerealiseerd door

Voor de herontwikkeling van de zandwinplas in de Redichemse Waard wordt De Redichemse Waarden BV bijgestaan door ingenieursbureau LBP|SIGHT en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Dit zijn de mensen die aan het project werken.
De plannen worden voorgelegd aan de eigenaar van het gebied, Beleggingsmaatschappij Sydney / PMS / DRW. De Redichemse Waarden BV heeft afspraken gemaakt met de eigenaar. Waar nodig wordt met de eigenaar afgestemd.

De Redichemse Waarden BV is een onderdeel van het moederbedrijf SAVAWA BV. De eigenaren van De Redichemse Waarden BV zijn al 5 generaties in deze branche actief en hebben meerdere grote uiterwaardenprojecten in portefeuille. Daarbij staan innovatie en creativiteit centraal.

PROJECTEN

Inspiratie

Schonere rivieren met oeroude ecosystemen terug van weggeweest. Ooi- en vloedbossen, spokende moerassen, stuivende duinen oerwouden van slingerende deltakreken.

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.12.53

Nederlanders zijn eigenlijk vergeten hoe gevarieerd, rijk en veerkrachtig de natuur langs hun rivieren ooit was. We zijn vertrouwd met het beeld van grazige uiterwaarden en een brede rivier die op scheepvaartdiepte langs oevers met kribben stroomt.

Maar van nature stromen laaglandrivieren door vele meanderende, ondiepe geulen. Het water wrong zich door deze geulen langs grindbanken, rivierduinen, zandoevers, ooibossen, graslanden en moerassen. Een landschap met een ongekende biologische rijkdom!

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.15.45

NIEUWS

Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

Door belanghebbenden zijn tijdens de gemeenteraad van 12 januari 2017 een aantal onwaarheden ingebracht. Daar wordt in deze notitie op in gegaan.

Notitie 26 januari 2017

Op 23 november 2016 vond een informatiebijeenkomst over het initiatief plaats in Restaurant Op de Haven.

Agenda & Inleiding

Inrichtingsschets

Vergunningen & Handhaving

Verslag

Natuur is nummer één.

VRAGEN

Antwoord op
veelgestelde vragen

Bij bouw- en infrastructurele projecten komen grote hoeveelheden grond en baggerspecie vrij. Het elders toepassen van deze grond en baggerspecie wordt in Nederland geregeld door het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hierin is uitgewerkt wat er, afhankelijk van de kwaliteit van de grond en baggerspecie, wel en wat er niet mee mag gebeuren. Het Besluit bodemkwaliteit biedt onder andere de mogelijkheid om schone tot licht verontreinigde grond en baggerspecie te gebruiken voor het verontdiepen en herinrichten (natuurontwikkeling) van diepe plassen. Aangezien deze plas in het winterbed van de Lek ligt, is daarnaast ook de Waterwet van toepassing, met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag.

Het verondiepen en herinrichten van diepe plassen met baggerspecie en grond heeft een aantal grote voordelen. Ten eerste kan goed herbruikbare grond en baggerspecie een nuttige bestemming krijgen. Verder ontstaat er een verdienmodel om natuurontwikkeling en inrichting mogelijk te maken en hoeven er voor de herinrichting van diepe plassen geen zgn. primaire grondstoffen (schoon zand) gebruikt te worden.

Voor baggerspecie (natte fractie afkomstig van waterbodems of uiterwaardengrond) wil de initiatiefnemer maximaal klasse B toepassen in de plas. Voor grond (droge fractie afkomstig van land, geen uiterwaardengrond) wil men maximaal klasse Industrie toepassen. De schonere klassen Achtergrondwaarde (grond en baggerspecie), Wonen (grond) en klasse A (baggerspecie) mogen dan vanzelfsprekend ook worden toegepast. Welke klasse uiteindelijk wordt toegepast hangt af van het aanbod, maar is gebonden aan deze beschreven maximale categorieën.

Baggerspecie klasse achtergrondwaarde (AW) is vrij bruikbaar en verspreidbaar. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om weilanden mee op te hogen. Baggerspecie klasse A is licht verontreinigd maar niet gevaarlijk. Ook voor baggerspecie klasse A kan het gelden dat het vrij verspreidbaar is. Baggerspecie klasse B is licht verontreinigd maar niet gevaarlijk. De concentratie van verontreiniging is echter wel hoger dan die van klasse A waardoor het niet toegestaan is om deze vrij te verspreiden. Onder bepaalde voorwaarden kan klasse B wel onder water geborgen worden. Vaak is de kwaliteit van de aanwezige uiterwaardengrond waarop geboerd wordt of natuurbeheer plaats vergelijkbaar met klasse B.

Klasse achtergrondwaarde (AW) is qua verontreiniging gelijk aan wat er van nature voorkomt en is vrij om toe te passen. Klasse Wonen is licht verontreinigd en is geschikt voor de ondergrond bij woning- en industriebouwtoepassingen. Voor klasse Industrie geldt hetzelfde als voor bagger klasse B. Dit is licht verontreinigde grond, waarvan de kwaliteit in de regel niet slechter is de uiterwaardengrond of de kwaliteit in oude bebouwingskernen. Ter illustratie: volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Culemborg wordt de grond in een groot gedeelte van de woonkern van Culemborg geclassificeerd als klasse Industrie.

Het toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas is uitgewerkt in de Circulaire en de bijbehorende Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen. De Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen geeft stapsgewijs antwoord op de vraag hoe we in Nederland zorgvuldig om willen gaan met het herinrichten van diepe plassen en het gebruik van grond en bagger daarvoor. Belangrijkste voorwaarden daarbij zijn dat een toepassing nuttig is (bijdragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water) en het verondiepen niet leidt tot negatieve beïnvloeding van kwetsbare objecten (b.v. drinkwaterwinning, natuurgebieden) of het omliggende grondwater. Verder moet de plas aantoonbaar binnen een redelijke termijn gevuld kunnen worden (om te voorkomen dat het werk eindeloos duurt) en moet het initiatief passen in overige wetgeving.

Ja. Het huidige bestemmingsplan staat het verondiepen van de plas met grond en baggerspecie toe.

Nee. Er wordt vergunning gevraagd om maximaal baggerspecie klasse B en maximaal grond klasse Industrie toe te passen. Daarmee is het project rendabel voor de initiatiefnemers. Het toepassen van sterker verontreinigd materiaal is niet mogelijk of eenvoudigweg mogelijk te maken. Hiervoor zou o.a. een M.e.r. procedure doorlopen moeten worden en zou de gemeente Culemborg het bestemmingsplan moeten aanpassen.

De huidige kwaliteit van de waterbodem is niet lang geleden onderzocht door Tritium Advies (Verkennend bodemonderzoek, Tritium Advies, 18 mei 2015). Uit het onderzoek blijkt dat op de waterbodem een sliblaag aanwezig is. Deze sliblaag wordt geclassificeerd als klasse B (licht verontreinigd). De onderliggende bodem (zand en kleilagen) wordt eveneens geclassificeerd als klasse B.

Nee, per saldo verbetert de kwaliteit van de waterbodem zelfs. Het materiaal dat wordt gebruikt voor het verondiepen heeft maximaal dezelfde kwaliteit als de huidige waterbodem. Op het moment dat het vullichaam gereed is wordt het vullichaam afgewerkt met een afdeklaag. Ten aanzien van de kwaliteit moet deze afdeklaag onder andere voldoen aan het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken (dezelfde kwaliteit als nieuw te vormen sediment). In de vergunning wordt geborgd dat deze afdeklaag in stand blijft door de dikte van de laag te monitoren en, indien nodig, herstelmaatregelen te treffen.

De vergunningverlening en handhaving onder het Besluit bodemkwaliteit ligt bij Rijkswaterstaat. Van partijen vrijkomende grond en baggerspecie wordt door wettelijk gecertificeerde onderzoeksbureaus de kwaliteit bepaald. Pas als een partij grond of baggerspecie binnen de acceptatiecriteria van de Redichemse Waard valt kan de partij in de plas worden toegepast. De toe te passen partijen worden aangemeld bij het bevoegd gezag. Bij twijfels of visuele onregelmatigheden kunnen er ter controle ook nog steekproeven worden gedaan.

Ja. In de vergunning wordt geborgd dat de waterkwaliteit gedurende de vulfase moet worden gemonitord. Aan de vergunning is een meetprogramma verbonden (op te stellen in samenspraak met Rijkswaterstaat). De meetwaarden van de waterkwaliteit in de plas worden daarbij vergeleken met de meetwaarden van de waterkwaliteit in de rivier (referentiewaarden). Als er sprake is van overschrijding van bepaalde signaalwaarden wat toe te schrijven valt aan het verondiepen worden in overleg met Rijkswaterstaat maatregelen getroffen. De ervaring bij o.a. de Ingensche Waarden (een soortgelijk project van Van Waning, waarbij zelfs met wat sterker verontreinigde grondstoffen wordt gewerkt) is dat de waterkwaliteit in de plas zelf eigenlijk altijd beter is dan de waterkwaliteit in de rivier.

Blauwalg ontstaan meestal door een hoog fosfaatgehalte in het water in combinatie met een hoge watertemperatuur. De bron van het fosfaat kan daarbij nalevering van fosfaat uit de waterbodem zijn. Ook het ijzer en het sulfaatgehalte in de waterbodem grijpen in op de mate waarin fosfaat vrijkomt uit de bodem. Om te voorkomen dat er te veel fosfaat in het water terecht komt worden er eisen gesteld aan de afdeklaag. Verder wordt het fosfaatgehalte gemonitord tijdens de vulfase waardoor er tijdig kan worden ingegrepen en de groei van blauwalg voorkomen kan worden.

Ja. Voor het vullen van de plas is slechts een klein gedeelte van de plas in gebruik (ponton met kranen waar schepen aan kunnen leggen). Verder varen er dagelijks een paar schepen af en aan. Deze praktijk is te zien in meerdere projecten, zoals de Rosandepolder bij Arnhem, t’ Waal bij Houten of de Ingensche Waarden in de gemeente Buren.

Nee. Overlast voor omwonenden wordt uitgesloten. Het vulmateriaal wordt aangevoerd met schepen. Vervolgens wordt het materiaal met zeer stille kranen in de plas gebracht. De geluidbelasting ten gevolge van de verondieping ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen is daarmee verwaarloosbaar klein en ruim binnen de geldende normen.

Adviesbureaus worden ingehuurd voor hun expertise, onderzoek te doen, zaken te controleren of metingen te doen. De uitkomsten van een advies, controles en de meldingen zijn daarmee niet per definitie gelijk aan de wens van de opdrachtgever. LBP|SIGHT en bureau Stroming opereren in dit geval in opdracht van De Redichemse Waarden B.V. maar zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen integriteit. Hun rol is adviserend en niet sturend. Verder ligt de uiteindelijke beoordeling van de vergunningaanvragen bij het bevoegd gezag en kan een ieder formeel zienswijzen indienen en inspreken op de af te geven vergunningen.

Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst van 23 november jl. en vragen die bij ons binnenkomen worden de vragen en antwoorden aangevuld.

LOCATIE

Bekijk de Redichemse Waard

Contact

Heb je een vraag of suggestie met betrekking tot de inrichting van het plangebied?
Wij horen het graag!